# Bez kategorii

Czy można stać się właścicielem nieruchomości na skutek jej kilkudziesięcioletniego posiadania?

Prawo cywilne przewidziało instytucję prawną, która posiadaczowi samoistnemu po określonym czasie władania rzeczą przyznaje do niej prawo własności. Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności na nieruchomości w świetle przepisów prawa polskiego związanym z upływem czasu faktycznego posiadania i rozporządzania daną rzeczą.

Co oznacza owo posiadanie samoistne? Chodzi o takie władanie rzeczą, które jest tożsame z zakresem uprawnień, które wynika z własności (tj.: posiadanie, korzystanie, rozporządzanie i czerpanie pożytków z rzeczy), a jej posiadacz korzysta z praw, które przysługują właścicielowi rzeczy, ale również wywiązuje się z obowiązków, które wynikają z prawa własności. W praktyce chodzi m.in. o: płacenie podatku od nieruchomości i uiszczanie wszelkich innych opłat eksploatacyjnych z nią związanych, uprawianie nieruchomości rolnej, fakt zameldowania i zamieszkiwania w niej. Aby doszło do nabycia rzeczy przez zasiedzenie, posiadanie samoistne powinno trwać nieprzerwanie przez 20 (w dobrej wierze) lub 30 lat (posiadanie w złej wierze). W razie sporów dotyczących prawa własności i w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia istnieje domniemanie dobrej wiary posiadacza i związany z tym ciężar dowodu przeciwnego obciążającego rzeczywistego właściciela nieruchomości. Posiadanie samoistne musi mieć charakter jednocześnie posiadania ciągłego. Składając wniosek o stwierdzenie zasiedzenia należy dołączyć do niego odpis z księgi wieczystej albo stosowne zaświadczenie o stanie prawnym nieruchomości wynikającym ze zbioru dokumentów, mapę nieruchomości sporządzoną według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księdze wieczystej oraz wyciąg z ewidencji gruntów. Zgodnie z art. 9 nowelizacji Kodeksu cywilnego, jeżeli do 30 września 1990 r. nie upłynął krótszy termin prowadzący do zasiedzenia nieruchomości (innej niż państwowa) to dla stwierdzenia zasiedzenia konieczny był upływ nowych (dłuższych) terminów. W praktyce oznaczało to wydłużenie okresu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości o 10 lat.

W samym wniosku wnioskodawca powinien wskazać na okoliczność upływu odpowiedniego okresu czasu (20/30lat), opisać wszelkie okoliczności świadczące o tym, iż władał daną nieruchomością jak właściciel, powołać świadków na tą okoliczność, dołączyć wszelkie dokumenty świadczące o powyższym). Od wniosku o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie pobiera się opłatę stałą w wysokości 2000 zł.