# Bez kategorii

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Błąd jest to mylne wyobrażenie o rzeczywistości lub brak takiego wyobrażenia. Jest to różnica między stanem rzeczywistym, a jego odbiciem w umyśle składającego oświadczenie woli.

Aby błąd był wadą oświadczenia woli musi spełniać następujące przesłanki :

PRZESŁANKI PODSTAWOWE

→ błąd musi dotyczyć treści czynności prawnej np. błąd co do kwalifikacji drugiej strony  np. jeżeli osoba zawiera umowę z architektem o zaprojektowanie wnętrza domu to zakładamy z góry, że jest to osoba z uprawnieniami architekta, nie musi być zawarte osobne oświadczenie woli, że ma on uprawnienie ,

→ błąd musi być istotny np. osoba nie kupiłaby tego pierścionka za 300 zł, gdyby wiedziała że jest on ze srebra a nie z białego złota .

PRZESŁANKI DODATKOWE (wymagane są tylko przy czynnościach prawnych odpłatnych)

→ błąd ma wywołać druga strona czynności prawnej chociażby bez jej winy,

→ kontrahent o błędzie wiedział,

→ błąd mógł zostać z łatwością zauważony przez kontrahenta

Błąd jest wadą oświadczenia woli powodującą względną nieważność czynności prawnej, co oznacza że oświadczenie woli jest ważne ale podlega wzruszeniu. Unieważnić czynność może tylko autor oświadczenia woli, musi to zrobić w formie pisemnej dla celów dowodowych.

Uprawnienie do uchylenia się wygasa z upływem roku od wykrycia błędu .