# Bez kategorii

Część druga – EKSMISJA – kto i w jaki sposób może złożyć pozew o eksmisję?

Powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i eksmisję z niego może wytoczyć właściciel budynku, inny lokator, właściciel innego lokalu w tym budynku. Natomiast nakazania przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu może domagać się drugi współlokator (np. drugi rozwiedziony małżonek), gdy tamten swoim rażącym nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

A więc jak to wygląda krok po kroku?

 • krok 1
  • Osoba uprawniona składa pozew do właściwego sądu, w którym podnosi jakie prawa narusza osoba którą chce wyeksmitować, oraz żąda nadania stosownego wyroku.
 • krok 2
  • Powód uzyskuje w sądzie wyrok eksmisyjny opatrzony klauzulą wykonalności, z którego wynika, kto ma opuścić mieszkanie i co mu przysługuje.
 • krok 3
  • Powód składa wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji. To komornik jest organem który może eksmitować osobę, nie właściciel.
  • Gdy eksmitowanemu nie należy się inne mieszkanie, komornik powiadamia o tym właściwą ze względu na miejsce położenia opróżnianego lokalu gminę. Gmina w ciągu pół roku powinna wskazać pomieszczenie tymczasowe.
  • Jeżeli gmina w wyznaczonym czasie nie wskaże pomieszczenia tymczasowego, komornik kieruje eksmitowanego do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe.