# Bez kategorii

Zasiedzenie, a małoletni – bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego

„Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletniości przez właściciela”

Przepis ten:

→ chroni małoletniego właściciela nieruchomości przed niekorzystnymi skutkami zasiedzenia przez samoistnego posiadacza,

→ ochrona ta ma charakter bezwzględny, ponieważ podlegają jej wszyscy małoletni bez względu na istnienie lub brak przedstawiciela ustawowego albo całkowite ubezwłasnowolnienie,

→ polega na wstrzymaniu zakończenia biegu zasiedzenia do chwili upływu 2 lat od ustanowienia dla właściciela przedstawiciela ustawowego albo ud ustania przyczyny jego ustanowienia,

→ mimo upływu terminu obliczonego na podstawie ogólnych terminów zasiedzenia

do nabycia własności może w ogóle nie dojść, jeśli uprawniony w wyznaczonym przez ustawodawcę czasie podejmie działanie, które doprowadzą do :

  1. przerwy biegu zasiedzenia,
  2. wyeliminowania jednej z jego przesłanek, w szczególności przerwy posiadania samoistnego