# Bez kategorii

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI – kiedy, i jak?

Współwłasność zgodnie z art. 195 kc polega na własności tej samej rzeczy mogącej przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Powstaje na skutek: zasiedzenia, spadkobrania, czynności prawnych, orzeczenia sądowego, połączenia, przemieszania lub przetworzenia. Jedną z najbardziej popularnych form istnienia współwłasności jest współwłasność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami.

Zgodnie  z  Art. 196. § 1. kc współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności łącznej (do której zaliczamy wspólną własność małżonków oraz majątek wspólny wspólników spółki cywilnej), żaden ze współwłaścicieli nie ma prawa rozporządzania swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli, odwrotnie jest w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych.

Co zrobić gdy współwłasność staje się uciążliwa? Jakie są formy przerwania stosunku współwłasności? Istnieją na to dwa sposoby:

  1. Zniesienie współwłasności w trybie umownym. Konieczne jest zaistnienie zgodnej woli współwłaścicieli co do decyzji wyjścia ze stosunku współwłasności. Umowne zniesienie współwłasności może przybrać jedną z trzech niżej wymienionych form, które przewiduje kodeks postępowania cywilnego. Strony muszą podjąć również wspólnie decyzję w kwestii wyboru tej formy.

podział rzeczy wspólnej,

– zniesienie współwłasności poprzez przyznanie własności przedmiotu tylko jednemu ze współwłaścicieli,

– sprzedaż rzeczy wspólnej.

  1. Zniesienie współwłasności na drodze postępowania sądowego.

Każdy ze współwłaścicieli może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie zniesienia współwłasności.

Konieczne jest posiadanie dowodów na istnienie tego stosunku prawnego. Sąd w drodze postanowienia orzeka w kwestii rozwiązania takiego stosunku.