# Bez kategorii

Umowa najmu – na czym polega?

Umowa najmu polega na tym, że wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome, jak i nieruchomości, a także części składowe rzeczy.

Jeżeli umowa najmu dotyczy rzeczy ruchomych może być ona zawarta w dowolnej formie.  Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony .  Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

Podstawowe elementy umowy najmu

dane personalne osób, które zawierają umowę najmu,

→ okres najmu, oznaczenie takiego terminu jest bardzo istotne, bo od niego zależy sposób zakończenia stosunku najmu → jeżeli umowa zawarta jest na czas nieoznaczony najem może ulec zakończeniu na skutek wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron; jeżeli natomiast umowa najmu zawarta jest na czas oznaczony najem może ulec zakończeniu tylko na warunkach przewidzianych w umowie

→ należy opisać przedmiot najmu,

→ wysokość czynszu najmu

Dodatkowym elementem takiej umowy może być np. określenie wysokości kaucji zabezpieczającej .