# Bez kategorii

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – na co uważać?

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeśli stwierdzi, że jest on konieczny i uzasadniony.

Osoba, do której nakaz ten jest skierowany powinna  w ciągu 2 tygodni od jego doręczenia :

→ zaspokoić roszczenia wraz z kosztami,

→ wnieść w powyższym terminie sprzeciw do sądu .

Pozwanemu wraz z pozwem doręcza się nakaz zapłaty oraz pouczenie o sposobie wniesienia sprzeciwu.

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty.  W piśmie tym pozwany powinien :

  • wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części,
  • przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór,
  • przedstawić pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu,
  • przedstawić wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie

Na co trzeba uważać przy wnoszeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty?

Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Sprzeciw wniesiony po terminie, lub z innych przyczyn niedopuszczalny sąd odrzuca. Sąd odrzuca sprzeciw również wtedy, gdy pozwany wskazanych braków nie usunął w terminie.

→ sprzeciw wniesiony prawidłowo – automatycznie powoduje utratę mocy nakazu zapłaty.