# Bez kategorii

Odpowiedź na pozew – czy mamy obowiązek jej złożenia i czy warto to robić?

Odpowiedź na pozew nie jest od nas wymagana co do zasady. Jest to nasze uprawnienie, z którego możemy skorzystać. Pamiętać musimy jednak o dochowaniu dwutygodniowego terminu. Może zdarzyć się jednak, że nasze prawo do złożenia odpowiedzi na pozew stanie się naszym obowiązkiem. W sprawach, w których Przewodniczący Sądu uzna, że nasza aktywność jest z pewnych względów wymagana może zarządzić o obowiązku pisemnego ustosunkowania się na okoliczności, które przedstawia powód. W tej sytuacji dochowując wyznaczonego w zarządzeniu terminu (nie może on być krótszy niż dwa tygodnie) musimy odpowiedzieć na pozew. Czy grożą nam prawne konsekwencje za nieposłuszeństwo względem Przewodniczącego Sądu? Nie. Jeśli nie złożymy odpowiedzi na pozew okoliczności będą wyjaśniane podczas rozprawy lub sąd wyznaczy termin i przesłucha nas na posiedzeniu, jeżeli taką formę pozyskania informacji i naszej mobilizacji do aktywnego uczestnictwa uzna za korzystne i istotne dla toku sprawy. Nasza odpowiedź na pozew jest oczekiwana zwłaszcza w sytuacji, gdy sąd posiada już pewną wiedzę, powód nie przedstawia wiarygodnej wersji zdarzenia, a ty należysz do osób, które mogą posiadać informacje na temat.

W odpowiedzi na pismo procesowe można wyjaśnić pewne okoliczności lub wskazać  fakty i dowody, które potwierdzą naszą wersję zdarzenia, a tym samym przyczynimy się do efektywniejszego postępowania sądowego. W razie niezgłoszenia twierdzeń i dowodów w piśmie zostaną one pominięte, chyba że uprawdopodobnisz, że nie ze swojej winy ich nie zgłosiłeś, lub gdy uwzględnienie tych spóźnionych wniosków i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy, albo że wystąpiły inne wyjątkowe okoliczności. Wniesioną po wyznaczonym terminie odpowiedź na pozew sąd zwróci i pismo nie wywoła żadnych skutków prawnych (tak jakby nigdy nie zostało napisane).

Spotykając się w pozwie z określonymi zrzutami w naszym interesie jest, by je odeprzeć. Nasza aktywność procesowa i współpraca z organami państwowymi będzie działała na naszą korzyść przy wyrokowaniu lub też wpłynie na ocenę naszej wiarygodności w sądzie. Wniesienie pisma procesowego, w którym odpowiadamy na zarzuty jest również korzystne ze względu chociażby na czas, którego organy ścigania nie będą traciły na sprawdzanie swoich teorii i założeń oraz związane z tym koszty. Owszem można wnosić w każdej sprawie o zwrot kosztów podróży czy utraconego wynagrodzenia w pracy jednak jest to dodatkowa czynność, na którą będziemy musieli poświęcić swój czas i energię.

Obowiązek ustosunkowania się do pozwu (złożenia w biurze podawczym sądu odpowiedzi na pozew) mają przedsiębiorcy, których sprawy są rozpatrywane przed sądem gospodarczym. W innych sprawach, w których stronom jest przedsiębiorca o wniesieniu odpowiedzi decyduje sam pozwany, z tymże sąd może zarządzić wniesienie takiego pisma procesowego w sprawach skomplikowanych lub finansowych.

Nasza odpowiedź na pozew musi spełniać wymogi pisma procesowego, a więc wskazywać na: rodzaj pisma, oznaczenie sądu, sygnaturę sprawy, której dotyczy, załączniki oraz powinno zostać opatrzone naszym podpisem lub naszego pełnomocnika (w tej drugiej sytuacji dołączamy do pisma (i wymieniamy jako załącznik) pełnomocnictwo.