# Bez kategorii

Ubezwłasnowolnienie całkowite – kiedy możliwe?

Kiedy można ubezwłasnowolnić osobę całkowicie?

→ ukończenie lat 13,

→ choroba psychiczna,

→ niedorozwój umysłowy,

→ inne zaburzenia psychiczne tj. pijaństwo, narkomania,

→ nie jest w stanie kierować swym postępowaniem,

→ musi być w jego interesie/  jego dobra

Skutkiem ubezwłasnowolnienia całkowitego jest brak zdolności do czynności prawnych.

Sprawa o ubezwłasnowolnienie to postępowanie nieprocesowe (w sądzie okręgowym, skład 3 sędziów zawodowych) . Wniosek może złożyć → małżonek, krewny w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, prokurator, osoba, która chce być ubezwłasnowolniona . Aby złożyć wniosek obowiązkowe jest przedstawienie zaświadczenia od lekarza dotyczące stanu zdrowia osoby, w interesie której składany jest wniosek. Najważniejszym dowodem jest opinia biegłych. Obowiązkowe są zaświadczenia lekarzy : neurologa i psychiatry.

Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.