# Bez kategorii

Przedawnienie roszczenia – czym jest i co oznacza w praktyce?

PRZEDAWNIENIE jest sposobem utraty określonego prawa wskutek upływu czasu oraz jedną obok prekluzji, przedawnienia i przemilczenia z instytucji dawności.
Analizując treść art. 118 k.c. można stwierdzić, iż przewiduje on następujące okresy przedawnienia: Terminy ogólne
• termin zasadniczy – 10 lat
• termin stanowiący wyjątek od terminu zasadniczego, przewidziany dla roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata
Terminy szczególne (o ile „przepis szczególny nie stanowi inaczej”) zawarte w odrębnych przepisach, zastrzegające inny termin przedawnienia dla roszczeń danego rodzaju.

Jeśli wierzyciel zażąda spłaty roszczenia, które przedawniło się, dłużnik może skutecznie uwolnić się od tego żądania. Zgodnie z treścią art. 117 §2 kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

! UWAGA ! Bieg terminu może zostać przerwany przez wierzyciela na skutek określonych w prawie czynności – wówczas termin przedawnienia biegnie na nowo.