# Bez kategorii

Dłużnik nie chce zwrócić Ci pieniędzy? Pozew o zapłatę – od czego zacząć?

Aby sporządzić pozew o zapłatę, musisz zawrzeć w nim niezbędne informacje:

1) wskazanie daty i miejsca sporządzenia pisma,

2) oznaczenie właściwego sądu

3) oznaczenie stron postępowania

strona powodowa → oznaczenie miejsca zamieszkania ( nie zameldowania, pamiętaj, że na adres zamieszkania będzie wysyłana korespondencja z sądu) lub siedziby i adres, nr PESEL (jeżeli powód jest osobą fizyczną),  NIP, KRS ( NIP i KRS dotyczy powoda niebędącego osobą fizyczną )  ,

strona pozwana → oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres

należy oznaczyć ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników

 

4) wskazanie kwoty dochodzonej pozwem i oznaczenie rodzaju pisma → należy oznaczyć wartość przedmiotu sporu zaokrąglając go do pełnego złotego oraz oznaczyć rodzaj pisma, czyli w nagłówku pisma należy napisać „ POZEW O ZAPŁATĘ „

5)  wskazanie żądania pozwu → kwota lub kwoty, od których naliczane mają być odsetki + odsetki ; należy wskazać okres, za który należą się odsetki (wskazać daty lub opisać np. do dnia zapłaty )

6) należy wskazać trzy wnioski dodatkowe  :

a) wniosek o zwrot kosztów procesu od dłużnika,

b) wniosek o wydanie nakazu zapłaty,

c) wniosek o rozpoznanie sprawy pod Twoją nieobecność

7) uzasadnienie → wskaż wszystkie fakty, z których wynika, że żądanie pozwu jest zasadne. W miarę potrzeby należy uzasadnić również właściwość sądu + wskaż dowody

8) załączniki – wymień wszystkie dołączone do pozwu dokumenty