# Bez kategorii

Kupiłeś wadliwą rzecz? Nie bój się, chroni Cię rękojmia

Z wadliwością kupionych rzeczy możemy poradzić sobie na kilka sposobów. Pierwszym i podstawowym  mechanizmem obrony konsumenta jest możliwość zwrócenia uszkodzonej rzeczy i jej wymiana na towar wolny od wad. Drugim sposobem realizacji prawnej ochrony konsumenta jest niezwłoczne naprawienie usterki (wady rzeczy) przez sprzedawcę. Jeżeli powyższe sposoby są niemożliwe do spełnienia konsument może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Okres ochronny dla nas jako konsumenta (nabywcy rzeczy) teoretycznie trwa miesiąc, ale należy pamiętać o tym, że przepisy szczególne mogą ustanowić krótsze terminy. Zatem kluczowe dla naszego interesu jest niezwłoczne zgłoszenie wady rzeczy do sprzedawcy (mamy pewność, że termin reklamacji zostanie zachowany i nie będzie przyczyną odmowy jej rozpatrzenia przez producenta).

Dodatkowym uprawnieniem wynikającym bezpośrednio z regulacji kodeksowej, w przypadku odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny produktu wadliwego, jest możliwość dochodzenia roszczeniowo (na wniosek) naprawienia poniesionej szkody poniesionej wskutek istnienia wady lub zawarcia umowy (drugi przypadek chroni interes nabywcy, jeżeli szkoda jest następstwem okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy). Możesz żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania rzeczy, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniosłeś korzyści z tych nakładów.

Nie bój się, gdy kupiony towar został wysłany z innej miejscowości, a przechowywanie rzeczy wiąże się z dużymi kosztami – jesteś uprawniony do sprzedaży rzeczy. Musisz jednak poinformować sprzedawcę, że odstępujesz od umowy lub żądasz dostarczenia rzeczy wolnej od wady i porozumieć się z nim w sprawie możliwości wysłania rzeczy oraz przechowywania jej na koszt sprzedawcy do ustalonego terminu. Jeżeli rzecz może ulec pogorszeniu (zmniejszyć swoją wartość z upływem czasu), jej przechowywanie wiąże się z nadmiernymi kosztami lub sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji dotyczącej rzeczy możesz ją sprzedać lub odesłać do sprzedawcy na jego koszt. O zamiarze sprzedania należy powiadomić sprzedawcę np. wysyłając zawiadomienie (list, wiadomość SMS, e-mail).

Co jeśli sprzedawca nabył produkt z nielegalnego źródła, a wydania rzeczy zakupionej przez Ciebie żąda osoba trzecia (właściciel)? Takie sytuację również mają miejsce, rzecz trafia do rąk właściciela, ale prawo chroni Ciebie jako legalnego nabywcę rzeczy i w tym przypadku przysługuje Ci roszczenie o zwrot ceny jaką za daną rzecz uiściłeś nieuczciwemu sprzedawcy. Możesz także domagać się od sprzedawcy naprawienia szkody oraz żądać zwrotu kosztów procesu.