# Bez kategorii

Zmarnowany urlop? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie

            Jako niezadowolony turysta możesz żądać odszkodowania, a nawet zadośćuczynienia za zmarnowany urlop! Zgodnie z art. 11a ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług. Pod tymi pojęciami można wskazać okoliczności, które uprzykrzyły nam zaplanowany urlop i domagać się od biura podróży stosownej rekompensaty. Tylko wyjątkowo biuro podróży może zwolnić się od odpowiedzialności i są to okoliczności, w których klient swym zachowaniem lub działaniem doprowadził do niepożądanego stanu lub osoba trzecia przyczyniła się do niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia biura podróży lub powyższe jest następstwem działania siły wyższej. Ograniczenie odpowiedzialności może także nastąpić w umowie podpisanej z biurem podróży. Zapis wprowadzający klauzulę o maksymalnej wysokości odszkodowania może ograniczyć nasze „przyszłe” odszkodowanie do dwukrotności ceny wycieczki turystycznej względem każdego z klientów, przy czym nie dotyczy to ewentualnych powstałych szkód na osobie (np. uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia).

Za każde odstępstwo od warunków umowy można domagać się odszkodowania, ale należy udowodnić, że okoliczności pobytu lub warunki zorganizowane przez biuro podróży odbiegają od umawianych w umowie. W tym celu warto zrobić zdjęcia pokoju lub elementom, na które będziemy powoływać się w sprawie. Odszkodowanie należy nam się za każde uchybienie umowy, np.: brak basenu hotelowego, brak TV, pokój bez widoku na ocean, zakwaterowanie w pokoju z innym turystą, jeśli te okoliczności nie były przedmiotem umowy. Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju umniejszających przyjemność pobytu okoliczności. W zakres szkody majątkowej mogą wchodzić np. koszty składania reklamacji (koszt połączeń telefonicznych do biura podróży), zwrot ceny za wycieczkę w całości lub części. Precyzyjne określenie wysokości poniesionej straty nie jest najważniejsze (często jest niemożliwe), sąd po rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy (cel wyjazdu, charakter i rodzaj powstałych niedogodności, czas ich trwania, doznany stres) i przedstawionych dowodów zasądzi odpowiednią sumę odszkodowania według własnej oceny. Naruszone prawo do godziwego wypoczynku może zostać również zrekompensowane wysokością zadośćuczynienia przyznanego na podstawienie poniesionej szkody niemajątkowej jaką w przypadku urlopu są zawiedzione nadzieje na przyjemny i miły wypoczynek.