# Bez kategorii

Pod wpływem groźby zawarłeś umowę? Sprawdź, czy możesz uchylić się od skutków prawnych takiego oświadczenia

Podpisana pod wpływem groźby umowa jest dotknięta nieważnością względną, a to oznacza, że możemy uchylić się od skutków prawnych, które wynikają z tej czynności prawnej. Zatem, jeżeli podpisałeś umowę w obawie przed użyciem wobec Ciebie lub osoby najbliższej przemocy fizycznej, psychicznej lub innego zachowania, które naraziłoby ciebie lub osobę najbliższa na stratę majątkowa lub osobistą możesz uchylić się od skutków czynności prawnej, do której zostałeś przymuszony. Jednak użyta wobec nas groźba musi być bezprawna, a wywołane przez nią niebezpieczeństwo obiektywne. Tylko te dwie cechy zastosowanej  wobec nas groźby pozwolą złożyć skuteczne oświadczenie w przedmiocie uchylenia się od skutków prawnych podpisanej umowy.

Cecha bezprawności oznacza zachowanie, którego nie przewiduje system prawa dla ochrony i realizacji określonych interesów. Dany podmiot może domagać się prawa własności rzeczy będącej w naszym posiadaniu i w tym celu może poinformować o wytoczeniu powództwa przeciwko nam, czego nie należy poczytywać za groźbę, bowiem każdy ma prawo dochodzenia określonych praw na drodze sądowej. Natomiast nakaz wycofania się z przetargu i komunikat, że coś może stać się tobie i/lub twoim dzieciom (lub inne wywołujące poczucie lęku, strachu i niebezpieczeństwa) posiada cechę bezprawności. Badając nasza sprawę sąd weźmie pod uwagę również realność zagrożenia oraz jego wpływ na treść naszego oświadczenia woli. Jeżeli faktycznie zachodzi normalny związek przyczynowy między groźbą a oświadczeniem woli oraz stan niebezpieczeństwa wywołany groźbą doprowadziłby każdą inną osobę, znajdującą się w naszej sytuacji (na naszym miejscu), do złożenia tożsamego oświadczenia – należy stwierdzić, że groźba była obiektywną przesłanką złożenia oświadczenia woli wbrew wewnętrznej woli, co uzasadnia nasze roszczenie o uchyleniu skutków umowy.

Aby skorzystać z uprawnienia niwelującego następstwa czynności prawnej z mocą wsteczną możemy złożyć oświadczenie o uchyleniu skutków umowy podpisanej pod wpływem groźby, które winno być dostarczone drugiej stronie na piśmie w przeciągu roku, od chwili, w której ustała obawa niebezpieczeństwa. Z powyższego uprawnienia możemy skorzystać również wytaczając powództwo przeciwko osobie, która dopuściła się użycia groźby (wówczas datą uchylenia się jest chwila doręczenia pozwu) albo też w drodze zarzutu w procesie w piśmie procesowym albo zgłaszając ten fakt do protokołu sądowego. Takie same skutki jak pisemne oświadczenie woli wywoła oświadczenie złożone w postaci elektronicznej, które zostanie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.