# Bez kategorii

Powództwa przeciwegzekucyjne – czyli jak skutecznie zapobiec omyłkowej egzekucji

Do Twoich drzwi zapukał komornik z tytułem egzekucyjnym opatrzonym klauzulą wykonalności na kredyt, którego nie zaciągałeś lub spłaciłeś wszystkie raty – spokojnie, masz do dyspozycji powództwo przeciwegzekucyjne.

Co do zasady rzeczowo właściwy  jest sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzona  jest egzekucja, ale jeśli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 70.000,00 zł powództwo należy wnieść do sądu okręgowego. W piśmie musisz wykazać okoliczności, które uzasadniają żądanie pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego. W praktyce albo będzie to zakwestionowanie zdarzenia, na którym oparto klauzulę wykonalności, w szczególności istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym, bądź też udowodnienie, że nastąpiło „przejęcie” tego obowiązku przez inną, albo że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego wierzytelność wygasła lub nie może być egzekwowana. Taką sytuacją będzie spłacenie długu czy potrącenie, które nastąpiło po wydaniu orzeczenia sądowego. Niestety bardzo często osoby wobec których toczy się postępowanie egzekucyjne starają się jak najszybciej spłacić dług, bo sądzą, że tak unikną nieprzyjemności związanej z wizytą komornika. Niestety tak nie jest. Takie zachowanie dłużnika (spłata długu) nie powoduje bowiem samoistnego zakończenia postępowania egzekucyjnego. Powództwo to może być wytoczone w każdym czasie, nie ma  terminu, który to prawo by ograniczał.

A może tocząca się egzekucja wobec dłużnika pozbawiła lub naruszyła Twoje prawa? Komornik chce zlicytować samochód, który był we władaniu dłużnika, ale to Ty jesteś właścicielem? W takiej sytuacji również przysługuje ci powództwo przeciwegzekucyjne, w którym będziesz żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji. Powództwo musisz wnieść w terminie miesiąca od dnia, w którym dowiedziałeś się o naruszeniu twoich praw. Istotną różnicą w powództwie dłużnika i twoim (jako osoby trzeciej) będą osoby przeciw którym wniesiesz pismo do sądu. O ile dłużnik pozywa tylko wierzyciela, ty musisz pozwać ich obu, tzn. wierzyciela i dłużnika.

Powództwa przeciwegzekucyjne podlegają opłacie sądowej wynoszącej 5% wartości  przedmiotu sporu, którym jest przy powództwie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – kwestionowana kwota stwierdzona tytułem wykonawczym, a przy powództwie o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji – wartość zajętego przedmiotu.