# Bez kategorii

Najem okazjonalny – EKSMISJA

Wynajmujący, którzy zdecydują się zgłosić organowi podatkowemu dochody z najmu, a także dopełnią innych formalności związanych z najmem a przewidzianych w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów regulujących najem okazjonalny mogą liczyć na ułatwienia przy pozbywaniu się niechcianych lokatorów.
Pierwszą czynnością, jakiej musi dokonać właściciel jest skuteczne wypowiedzenie, zawartej w formie pisemnej, umowy najmu okazjonalnego. Nie ma tego obowiązku, w sytuacji gdy umowa uległa skutecznemu rozwiązaniu, np. na skutek upływu okresu czasu, na jaki została zawarta. Gdy lokator nie opuści mieszkania i nie opróżni go, właściciel jest uprawniony do podjęcia kolejnych kroków. By skutecznie eksmitować lokatorów musi zwrócić się do nich z pisemnym żądaniem udostępnienia lokalu.
Artykuł 19d ust. 3 określa jakie elementy w szczególności powinno zawierać tego typu żądanie, są to:
• oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy;
• wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
• termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
Po upływie terminu wskazanego w żądaniu, jeśli najemca nie opuści zajmowanego lokalu, wynajmujący musi złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności dla aktu notarialnego, na którym najemca oświadczył poddanie się eksmisji i zobowiązał się do jego opróżnienia. Do wniosku, który właściciel nieruchomości składa, powinny być załączone następujące dokumenty:
• żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
• dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
• potwierdzenie zgłoszenia umowy najmu do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
Wniosek kierowany jest do sądu rejonowego właściwości ogólnej dłużnika i podlega opłacie sądowej w wysokości 50 zł. Właściciel dysponując klauzulą wykonalności, może udać się wraz z aktem notarialnym do komornika, celem rozpoczęcia procedury eksmisyjnej.
Umowa najmu okazjonalnego daje możliwość wynajmującemu znacznego ograniczenia ryzyka, które ponosi w przeciwieństwie do tradycyjnej umowy najmu. Przy tradycyjnej umowie wynajmujący, chcąc pozbyć się niechcianego lokatora musi wszcząć postępowanie eksmisyjne, które może trwać kilkanaście miesięcy. Dodatkowo będzie musiał ponosić stałe koszty, nie otrzymując przy tym wynagrodzenia. Na marginesie zauważyć należy, iż w takiej sytuacji po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu na wykonanie eksmisji, gmina zobowiązana jest dostarczyć lokal zastępczy, a gdy gmina tego nie uczyni, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy.